286543
286543
YM2KC
Sakarya
Turkey
145.70000
1
-0.600
TS1 TS2
TA2VR
0
BM