286542
286542
YM2KS
Sakarya
Turkey
439.22500
1
7.600
TA2NW
0