286541
286541
YM2KC
Sakarya
Turkey
439.37500
1
-7.600
TS1 TS2
TA2VR
0
BM