310237
310237
KE7NHU
Saratoga Springs
Utah
United States
447.42500
1
-5.000
None
TS1 TS2
KE7NHU
0
BM